Recruitment

THE APPLICATION PACK IS HOSTED ON THE CARTREFI CYMRU WEBSITE, PLEASE FOLLOW THIS LINK.

Co-Production Network for Wales – Network Coordinator FTC
Location: Cardiff
Salary: £25,000.00 Per Annum
Type: Fixed Term
Closing Date: 17:00, 04 July 2017

===============

The Co-production Network for Wales is looking for a brilliant new Co-ordinator

For a Wales where everyone is valued as a contributor to the common good

With support from the Big Lottery Fund, a host of agencies and individuals are busy building a new membership organisation that is helping to ensure that co-production principles are at the core of Welsh public services and make a real difference to people’s lives. The opportunity has arisen to appoint a new Network Co-ordinator to work with the Network Director on this exciting and important project. Are you committed to working alongside people (doing with rather than doing for or to) and to the principles of equality and mutuality that underpin co-production? Are you an organised doer as well as a good talker and great online communicator? Can you collaborate at a high level on long-term tasks (such as research and evaluation) whilst effectively maintaining the day to day administration of the project? Then this job could be for you!

For further details and how to apply, please see the application pack.

Closing date – 4th of July at 5pm

Interview on the 10th of July

For an informal discussion, please contact Mark John-Williams on 07884 587049.

Funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund.

======================

Mae Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru’n chwilio am Gydgysylltydd newydd gwych

Dros Gymru lle caiff pawb ei werthfawrogi fel cyfrannwr i les pawb

Gyda chymorth gan y Gronfa Loteri Fawr, mae llu o asiantaethau ac unigolion wrthi’n brysur yn adeiladu sefydliad aelodaeth newydd a fydd yn helpu i sicrhau bod egwyddorion cydgynhyrchu wrth wraidd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Mae cyfle wedi codi i benodi Cydgysylltydd Rhwydwaith newydd i weithio gyda Chyfarwyddwr y Rhwydwaith ar y prosiect cyffrous a phwysig hwn. Ydych chi wedi ymrwymo i weithio ochr yn ochr â phobl (gwneud pethau gyda phobl yn hytrach na drostyn nhw neu iddyn nhw) ac i egwyddorion cydraddoldeb a chydgyfnewidiad sy’n sylfaen i gydgynhyrchu? Ydych chi’n un sy’n gweithredu mewn modd trefnus yn ogystal â siarad yn dda a chyfathrebu’n wych ar lein? Allwch chi gydweithredu ar lefel uchel ar dasgau hirdymor (fel ymchwilio a gwerthuso) ac ar yr un pryd bod yn effeithiol wrth gynnal y gwaith o weinyddu’r prosiect o ddydd i ddydd? Yna gallai’r swydd hon fod yn addas i chi!

I gael rhagor o fanylion a dysgu sut i ymgeisio, gweler y pecyn cais.

Dyddiad cau – 4 Gorffennaf am 5pm

Cyfweliad ar 10 Gorffennaf

I gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Mark John-Williams ar 07884 587049.

Ariennir gan y Loteri Genedlaethol trwy’r Gronfa Loteri Fawr.